Proxectos

ONCE

Que é o CTI

O CTI é o Centro de Tiflotecnología e Innovación e depende da Dirección de Autonomía Persoal, Accesibilidade, Tecnoloxía e Innovación da dirección Xeral da ONCE. A súa estrutura está configurada nunha Dirección Técnica e tres departamentos:

 • Departamento de Coordinación e Talento
 • Departamento Comercial e Atención ao Usuario
 • Departamento de Consultoría e Innovación

A Dirección Técnica ten como misión implantar e desenvolver as liñas de traballo establecidas para o centro en materia tecnolóxica, establecendo prioridades, así como obxectivos claros e concretos. É a encargada de analizar os proxectos para desenvolver en cada exercicio, avaliando o beneficio para o usuario e a viabilidade técnica dos mesmos.

O Departamento de Coordinación e Talento, a través das súas diferentes áreas, ten as seguintes funcións:

 

 • Área de RRHH e Formación. Planifica a necesidade de persoal e a súa contratación e encárgase de facer chegar ao persoal os plans de formación que establece a ONCE para os seus traballadores.
 • Área Económica-financeira. Coordina a xestión dos recursos económicos e a elaboración de análise de custos periódicos.
 • Área de Mantemento e Servizos auxiliares. Entre as súas funcións, atópanse a coordinación dos servizos xerais do Centro, mantemento, limpeza, seguridade, Prevención de Riscos Laborais etc.
 • Área de Xestión de calidade. É responsable do mantemento do Sistema de Xestión de Calidade operativo no Centro, que cumpre os requisitos de ISO 9001:2015.

 

O Departamento Comercial e de Atención ao Usuario, a través das súas diferentes áreas, ten as seguintes funcións:

 

 • Área de compras.
 1. Tramita a incorporación aos circuítos comerciais de novos produtos tiflotécnicos, unha vez verificada a súa adecuación ás necesidades do mercado ao que nos diriximos.
 2. Xestiona a relación comercial nacional e internacional (compras e vendas de produtos de apoio do noso catálogo).
 • Área de adaptacións.
 1. Ocúpase da xestión dos materiais concedidos como adaptación de postos de estudo/traballo aos afiliados da ONCE e dos materiais en préstamo para actividades de divulgación da tiflotecnología, accións formativas, etcétera.
 • Área de atención ao usuario e comunicación. Entre as súas funcións, atópanse:
 1. A atención directa a usuarios de tiflotecnología, a través de teléfono, correo electrónico e calquera outro canle.
 2. A xeración de claves de activación para as aplicacións desenvolvidas polo CTI, así como a solicitude de reactivacións e actualizacións doutros programas informáticos.
 3. A atención ao servizo de televenta e o de venda de materiais de segunda man.
 4. O mantemento da páxina Web do CTI e do seu catálogo comercial tanto físico como en liña
 5. A difusión de información polas diversas canles existentes.
 • Área loxística.
 1. É responsable da xestión do almacén de material tiflotécnico do Centro, asegurando o seu abastecemento continuo, o correcto almacenamento de produtos e a calidade dos mesmos na súa #poñer# ao dispor do cliente final, interno ou externo.
 2. Tamén lle corresponde a atención comercial á rede de Tendas-Exposición dos Centros da ONCE e a atención de pedidos recibidos no propio CTI.
 • Área de soporte postventa. As súas funcións principais son:
 1. A reparación de equipos avariados propiedade de afiliados, de Centros da ONCE, ou de terceiros, comercializados por CTI.
 2. A revisión e reparación de equipos dispoñibles para a Adaptación de Postos de Estudo ou de Traballo.
 3. A realización dos controis de calidade do material destinado á venda.
 4. A coordinación dos procesos de reciclaxe de dispositivos eléctricos e electrónicos.

O Departamento de Consultoría e Innovación comprende as seguintes áreas:

 • Área de desenvolvemento software. Xestiona proxectos de investigación de novas solucións de software accesible en diferentes ámbitos da tecnoloxía, nos que se participa con outras entidades públicas ou privadas.
 • Área de avaliación e consultoría. Ocúpase da avaliación de dispositivos e soluciones hardware e software comercializados por outras firmas en España e o estranxeiro, de interese para os nosos afiliados. Cumpre, ademais, coa avaliación da accesibilidade en aplicacións corporativas.
 • Área de asesoramento tiflotécnico. A súa función é a atención técnica aos Instrutores de Tiflotecnología e Braille. Tamén o asesoramento técnico a calquera entidade pública ou privada que desexe que os seus produtos ou servizos sexan accesibles para as persoas cegas ou con deficiencia visual grave.
 • Área de deseño. Ten ao seu cargo o deseño dos produtos fabricados en CTI ou en colaboración con outras empresas.
 • Área de produción. A súa función é a fabricación de produtos segundo a demanda do Departamento Comercial ou a doutras Áreas da Institución.

https://cti.once.es/

 

Con a colaboración de:

Todolos dereitos reservados. Maker Faire Galicia, 2024

Powered by Tu Evento Online