Aviso legal

O presente sitio web é propiedade e está xestionado por Design Thinkers & Makers S.L (en adiante Maker Faire Galicia) cuxo CIF é B70515564 e se atopa inscrita no rexistro mercantil de Santiago de Compostela, tomo 301, libro 0, folio 206 da sección 8.

Condicións xerais de uso:

O uso do presente sitio web ríxese polas normas establecidas no presente aviso legal conforme ás leis españolas. Co seu uso, o usuario comprométese a empregar o sitio web e os seus servizos e contidos sen contravir a lexislación vixente, a boa fe, os usos xeralmente aceptados a o orden público.

O Usuario que accede ó Sitio Web debe cumplir estas Condicións Xerais y as especiais instruccións de uso que se lle mostren en cada momento. Así mesmo, se compromete a obrar sempre conforme á ley, ós bos costumes a ás esixencias de boa fe, empregando a dilixencia adecuada á natureza do servizo do que desfruta. Así, o Usuario non poderá efectuar modificación nin alteración algunha dos contidos do Sitio Web, a excepción dos datos que o propio Usuario introducira, nin perxudicara de forma algunha a súa integridade ou funcionamento.

Maker Faire Galicia resérvase o dereito a modificar os termos de uso e política de privacidade, sempre conforme á normativa de aplicación, dacordo co seu propio criterio ou motivado por cambios lexislativos ou doctrinais. Inmediatamente despois de publicar os cambios, ditas modificacións aplicarán a todos os Usuarios que accedan á súa páxina web e/ou redes sociais.

Responsabilidade de Maker Faire Galicia

Maker Faire Galicia resérvase o dereito a realizar modificacións no Sitio Web, así como nestas Condicións Xerais. Por outro lado, e dada a especial natureza do medio escollido para comunicarse cos Usuarios, Maker Faire Galicia non pode asumir responsabilidade:

Pola imposibilidade temporal de acceso ó Sitio Web nun momento determinado, ou á información concreta de entre os incluidos en Maker Faire Galicia ou en aqueles sitios Web ós que o Usuario acceda mediante ligazóns de hipertexto situados no Sitio Web.

Pola exactitude ou actualidade dos contidos, informacións e ofertas de produtos e servizos suministrados.

No Sitio Web existen informacións simplificadas, ou ben redactadas co ánimo de facer máis fácil a súa comprensión polo Usuario medio, polo que Maker Faire Galicia non se fai responsable polas interpretacións erróneas ás que poida dar orixe a información aquí presentada, salvo actuación neglixente por parte de Maker Faire Galicia no exercicio das súas funcións, tal e como se describen nas presentes Condicións Xerais.

Maker Faire Galicia non responderá en ningún caso polos danos orixinados como consecuencia de feitos fortuitos ou imprevisibles, nin por aqueles que sexan consecuencia do comportamento neglixente do Usuario.

Responsabilidade de usuario de sitio web

O Usuario comprométese a:

Facer un uso adecuado e lícito do sitio web así como dos contenidos e servizos, de conformidade coa lexislación aplicable en cada momento, as Condicións Xerais de Uso, a moral e bos costumes xeralmente aceptados e o orden público. Así como proverse de todos os medios e requerimentos técnicos que se precisen para acceder ó sitio web ou rede social.

Facilitar información veraz ó cumplimentar cos seus datos de carácter persoal os formularios e a mantelos actualizados en todo momento de forma que responda, en cada momento, á situación real do Usuario. O Usuario será o único responsable das manifestaciones falsas ou inexactas que realice e dos perxuizos que cause a DESIGN THINKERS & MAKERS S.L. ou a terceiros pola información que facilite.

Propiedade intelectual dos contenidos do sitio web

Todos os elementos que forman o sitio Web, así como a súa estrutura, deseño e código fonte da mesma, están licenciados a Maker Faire Galicia estando protexidos, sen limitacións polas leis de propiedade intelectual do Reino de España e polos Tratados e Convenios internacionais que resulten de aplicación. Prohíbese a reprodución total ou parcial dos contidos deste sitio Web, así como a súa modificación e/ou distribución sen citar a súa orixe ou solicitar previamente autorización.

Xurisdicción

Todo litixio ou controversia que xurda entre Maker Faire Galicia e un Usuario sobre a interpretación ou a aplicación destas Condicións Xerais ou, en xeral, relacionado de manera directa ou indirecta coa utilización dos servizos ofrecidos no Sitio Web será resolto polos Xulgados e Tribunais de Santiago de Compostela.

Como requisito previo ó comienzo do litixio, Maker Faire Galicia e o Usuario se obligan a negociar de boa fe para resolver o litixio ou controversia durante o plazo de un (1) mes contado desde a data en que unha das partes notifique por escrito á outra a súa pretensión potencialmente litixiosa.

 

Patrocinadores

Todolos dereitos reservados. Maker Faire Galicia, 2020

Powered by Tu Evento Online