Aviso legal

O presente sitio web é propiedade e está xestionado por  Design  Thinkers &  Makers S.  L. (en diante  Maker  Faire Galicia), inscrita no rexistro mercantil de Santiago de Compostela (tomo 301, libro 0, folio 206 da sección  B).


- NIF  n.º  B 70515564

- Domicilio social: Rúa  do Tambre 61, 15701, Santiago de Compostela (A Coruña)

- Tel: 881251572.

- E-mail do DPD: lab@vermislab.com. 


Condicións xerais de uso:

O uso do presente sitio web réxese polas normas establecidas no presente aviso legal conforme ás leis españolas. Coa súa utilización, o usuario comprométese a utilizar o sitio web e os seus servizos e contidos sen contravir a lexislación vixente, a boa fe, os usos xeralmente aceptados e a orde pública.
O Usuario que accede ao Sitio web debe cumprir estas Condicións xerais e as especiais instrucións de uso que se lle mostren en cada momento. Así mesmo, comprométese a obrar sempre conforme á lei, aos bos costumes e ás esixencias da boa fe, empregando a dilixencia adecuada á natureza do servizo do que goza. Así, o Usuario non poderá efectuar modificación nin alteración algunha dos contidos do Sitio web, fóra dos datos que o propio Usuario introducise, nin prexudicará de forma algunha a súa integridade ou funcionamento.


Maker  Faire Galicia resérvase o dereito para modificar os termos de uso e política de privacidade, sempre conforme á normativa de aplicación, de acordo co seu propio criterio ou motivado por cambios lexislativos ou  doctrinales. Inmediatamente despois de publicar os cambios, ditas modificacións aplicarán a todos os Usuarios que accedan á súa páxina web e/ou redes sociais.
Responsabilidade de  Maker  Faire GaliciaMaker  Faire Galicia non asumirá responsabilidade por:

a) Pola imposibilidade temporal de acceso ao Sitio web nun momento determinado, ou á información concreta de entre os incluídos en  Maker  Faire Galicia ou naqueles sitios web aos que o Usuario acceda mediante ligazóns de  hipertexto situados no Sitio web.

b) Pola exactitude ou actualidade dos contidos, informacións e ofertas de produtos e servizos fornecidos.

c) No Sitio web existen informacións simplificadas, ou ben redactadas co ánimo de facer máis fácil a súa comprensión polo Usuario medio, polo que  Maker  Faire Galicia non se fai responsable polas interpretacións erróneas a que poida dar orixe a información aquí presentada, salvo actuación neglixente por parte de  Maker  Faire Galicia no exercicio das súas funcións, tal e como se describen nas presentes Condicións xerais.

d) Maker  Faire Galicia non responderá en ningún caso polos danos orixinados como consecuencia de feitos fortuítos ou imprevisibles, nin por aqueles que sexan consecuencia do comportamento neglixente do Usuario.


Responsabilidade do usuario do sitio web

O Usuario comprométese a:

- Facer un uso adecuado e lícito do sitio web así como dos contidos e servizos, de conformidade coa lexislación aplicable en cada momento, as Condicións Xerais de Uso, a moral e bos costumes xeralmente aceptadas e a orde pública. Así como proverse de todos os medios e requirimentos técnicos que se precisen para acceder ao sitio web ou rede social.

- Facilitar información veraz ao cumprimentar cos seus datos de carácter persoal os formularios e a mantelos actualizados en todo momento de forma que responda, en cada momento, á situación real do Usuario. O Usuario será o único responsable das manifestacións falsas ou inexactas que realice e dos prexuízos que cause a  DESIGN  THINKERS &  MAKERS S.L. ou a terceiros pola información que facilite.

Propiedade intelectual dos contidos do sitio web

Todos os contidos do sitio web, así como a súa estrutura, deseño e código fonte da mesma, están licenciados a  Maker  Faire Galicia estando protexidos, sen limitacións polas leis de propiedade intelectual e industrial do Reino de España e polos Tratados e Convenios internacionais de aplicación. Prohíbese a reprodución total ou parcial dos contidos deste sitio web, así como a súa modificación e/ou distribución sen citar a súa orixe ou solicitar previamente autorización.

Xurisdición 

Todo litixio ou controversia que xurda entre Maker Faire Galicia e un Usuario sobre a interpretación ou a aplicación destas Condicións xerais ou, en xeral, relacionado de maneira directa ou indirecta coa utilización dos servizos ofrecidos no Sitio web será resolvido polos Xulgados e Tribunais de Santiago de Compostela. 
Como requisito previo ao comezo do litixio,  Maker  Faire Galicia e o Usuario obríganse a negociar de boa fe para resolver o litixio ou controversia durante o prazo dun (1) mes contado desde a data en que unha das partes notifique por escrito á outra a súa pretensión potencialmente litixiosa.

 

Con a colaboración de:

Todolos dereitos reservados. Maker Faire Galicia, 2024

Powered by Tu Evento Online